CD Fantasia

01 Anna (Piano Version) 2’42“

02 Fantasia I 2’55“

03 Kleiner Stern (Piano Version) 3’10“

04 Fantasia II 3’07“

05 Forever (Piano version) 2’42“

06 Fantasia III 2’45“

07 Love you (Piano Version) 3“13″

08 Fantasia IV 3’51“

09 Verstehen (Piano Version) 3’19“

10 Fantasia V (über „Kleiner Stern“) 3’22“

11 Ausklang (Piano Version) 2’20“